CV

Omschrijving van ontwerp tot en met realisatie van een bouwwerk

Programma van Eisen, budget en planning

Het realiseren van een bouwwerk is een vrij ingewikkeld proces. Allereerst is er een Programma van Eisen (PvE) nodig om een ontwerp te maken. U zult eerst moeten nadenken over hetgeen u wilt realiseren en dit goed moeten vastleggen, want het PvE is het ‘fundament‘ voor het ontwerp en de uiteindelijke realisatie. Op basis van wat er omschreven is kunt u een budget vaststellen. Aan de hand van dit budget kunt u bepalen wat de ontwerpende partijen (architect, constructeur, installatieadviseur en overige) mogen kosten, dit zal in het uiteindelijke totaal te besteden budget (stichtingskosten) moeten worden opgenomen. Noodzakelijk is een totaal planning, wanneer moet het bouwwerk gereed zijn.

Schetsontwerp

Als u vindt dat het PvE vormgegeven moet worden binnen het vastgestelde te besteden budget ligt het voor de hand eerst de ontwerpende partijen, zoals: een architect, een constructeur, een installatieadviseur en eventuele overige adviseurs (bijvoorbeeld: bouwfysica en akoestiek) te selecteren. Op basis van affiniteit, ontwerpvisie, kennis en ervaring heeft u een keuze gemaakt.
In nauw overleg met de geselecteerde architect begint u aan het ontwerptraject. Het ontwerptraject begint met een globale invulling van wat u wilt, vormgegeven door de architect door middel van een Schetsontwerp (SO). De overige ontwerpende partijen zullen parallel aan de werkzaamheden van de architect meedenken en deelnemen aan het ontwerpproces.

Voorlopig Ontwerp

Als u het eens geworden bent over het SO dan kan op basis van dit uitgangspunt de volgende stap worden gezet. Er zal dan wederom in nauw overleg met de ontwerpende partijen een Voorlopig Ontwerp (VO) worden vastgesteld. Hierin wordt het SO verder uitgewerkt en wordt er een VO-raming (toetsing budget) opgesteld.

Definitief Ontwerp

Het Definitief Ontwerp (DO) volgt als u het eens geworden bent over het VO, zowel esthetisch, constructief, installatietechnisch als financieel. In het DO wordt het VO verder uitgewerkt.
De volgende stukken (tekeningen, staten en ramingen) worden opgesteld:

 • stedenbouwkundige situering
 • plattegronden
 • doorsneden
 • gevels
 • 3D aanzichten
 • principe detaillering
 • constructie principe
 • materialen
 • kleuren
 • installatie principe
 • duurzaamheidsaspecten
 • financieel (DO-ramingen, bouwkundig en installatietechnisch, toetsing budget)

Met de DO-stukken wordt het vergunningen traject ingezet. Nu de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) van kracht is geworden zal dit een eenvoudiger traject zijn dan voorheen.

Bouwvoorbereiding

Als alle partijen het eens zijn geworden over de DO-stukken en relevante nadere onderwerpen kan de bouwvoorbereiding van start, dit houdt in dat de volgende bescheiden (tekeningen, staten en begrotingen) zullen worden uitgewerkt en vastgesteld:

 • plattegronden
 • doorsneden
 • gevels
 • 3D aanzichten
 • detaillering
 • constructie
 • materialen
 • kleuren
 • installaties
 • duurzaamheidsaspecten
 • directiebegroting (binnen budget)

 

 • Bestekken:

Aan deze stukken worden de verschillende bestekken toegevoegd. Dit zijn gedetailleerde omschrijvingen van delen van het te realiseren bouwwerk. Te noemen zijn bij voorbeeld: het sloopbestek, het bouwkundig bestek en de verschillende installatietechnische bestekken.

Uitvoering

Op basis van de vastgestelde bouwvoorbereidingsstukken kunnen de aanbestedingen voor de uitvoerende partijen plaatsvinden. Na het verlenen van de benodigde vergunningen in het kader van de WABO en wanneer de aannemers (bouwkundig en installatietechnisch) zijn geselecteerd kan het bouwwerk worden uitgevoerd.

Contractstukken

De uitvoering vindt plaats op basis van contractstukken. Deze worden opgesteld aan de hand van de bouwvoorbereidingsstukken en nadere afspraken met de verschillende aannemers. De uitvoering behoeft begeleiding. Werktekeningen moeten worden vervaardigd en gecontroleerd en er moet een controle plaatsvinden of hetgeen is vastgesteld in de contractstukken ook daadwerkelijk binnen de financiële kaders en naar volle tevredenheid wordt uitgevoerd.

Gereed komen van het bouwwerk

Het bouwwerk is pas gereed en geschikt voor overdracht aan de opdrachtgever als na de oplevering (definitieve controle) alle partijen en de opdrachtgever het eens zijn geworden over het resultaat getoetst aan de contractstukken.

Dit is een korte omschrijving van het proces om te komen tot de realisatie van een bouwwerk. In de praktijk wordt dit proces op verschillende manieren ingevuld waarbij vaak een kortere doorlooptijd, efficiënter werken en dus lagere kosten als uitgangspunten worden gehanteerd. Het werken in ‘Bouwteam’ verband waarbij de uitvoerende partijen al in het ontwerptraject deelnemen kan een aantal voordelen opleveren en is een voorbeeld hoe het bouwproces op een andere manier te doorlopen.